+45 24 85 12 70
VEDTÆGTER

     

Vedtægter for Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn


§ 1.

Foreningens navn er:

Lokalhistorisk Arkiv for Farsø & Omegn

 

§ 2.

Formål:

Formålet med institutionen er at sørge for, at alle historiske arkivalier med tilknytning til Farsø og Omegn indsamles og arkiveres. Arkivet stiller det samlede materiale til rådighed for offentligheden, efter de i arkivloven gældende regler.

Endvidere er det foreningens formål gennem møder, publikationer og arrangementer af forskellig art, at tilgodese og fremme den historiske interesse hos den lokale befolkning.

Foreningen vil søge bredest muligt samarbejde med øvrige lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune, og Regioner i Danmark, samt deltage aktivt i disse foreningers arbejde og udveksle erfaringer.

 

§ 3.

Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der gennem kontingent ønsker at bidrage til foreningens formål.

Der er personlige medlemskaber, og husstandsmedlemskaber (2 personer navnenoteres )

og medlemskaber for foreninger, institutioner og fonde.

Medlemskab kan ikke overdrages.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue, overskud, og hæfter derfor ikke for et eventuelt underskud eller foreningens gæld.

Kontingent skal være indbetalt senest 1måned efter modtagelse af girokort.

Den til enhver tid valgte kasserer fører en medlemsliste og kontrol med rettidig indbetalinger.

 

§ 4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af marts måned.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling ved annoncering i den /de lokale medier senest 14 dage før og hvis tidspunktet for generalforsamlingen er kendt ved udsendelse af årsskriftet ligeledes i medflg. brev.

Dagsorden skal indeholde flg. pkt.:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Valg til bestyrelsen

5. Valg af suppleant

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Fastsættelse af kontingent (enkeltpersoner, husstand. øvrige foreninger og institutioner)

8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer ( skal være formanden eller et af bestyrelsens

medlemmer skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.)

9. Eventuelt.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Hvert medlem har en stemme (Skriftlig afstemning hvis et af de fremmødte medlemmer

kræver det.)

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 1 / 3

af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring herom er fremsat.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved brev med årsag hertil til alle medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

 

§ 6

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

På lige år er 2 medlemmer på valg og på ulige år er 3 medlemmer på valg.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen.

Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, suppleant dog 1 år.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 3 fremmødte.

Foreningens opgaver varetages af den til enhver tid siddende bestyrelse, eller af personer som bestyrelsen har ansat / anmodet om hjælp til at varetage opgaverne. (Arkivleder )

Der skal til arkivet være en offentliggjort åbningstid og kontaktperson.

Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7

Arkivleder

Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand samt dets benyttelse i henhold til bestemmelserne.

Arkivlederen holder løbende bestyrelsen orienteret om arbejdet i arkivet.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det øvrige personale i samråd med arkivlederen.

 

§ 8

Foreningens ophævelse

Kommer foreningen i den situation, at der ikke er mulighed / interesse for videreførelse heraf,

skal der nedsættes et udvalg, som sammen med de kommunale myndigheder, hvorunder Lokalhistorisk Arkiv hjemmehører, skal finde en løsning på foreningens fremtid / opløsning.

Alt, som tilhører Lokalhistorisk Arkiv, følger arkivet, hvortil det måtte komme. Inventar og øvrige aktiver og arkivalier, som tilhører 3.mand, søges overdraget hertil, således at arkivet forbliver i offentligt eje, og tilgængelighed garanteres.

 

§ 9

Vedtægtsændringer.

Ændringer af foreningens vedtægter, kan alene ske, når dette fremgår under § 4 punkt 8: forslag fra bestyrelsen og medlemmer, på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Forslag til ændringer af vedtægter skal sendes til alle medlemmer sammen med indkaldesen til generalforsamling.

På generalforsamlingen skal 2/3 af de fremmødte stemme for ændringen for at det kan træde i kraft.

§ 10

Godkendelse.

Foreningens vedtægter skal være godkendt af den/de organisationer foreningen er medlem af (for nuværende Sammenslutningen af Lokalarkiver - SLA).

Ændringer til vedtægten er godkendt på generalforsamling den 12. april 2010.